Servicii

Drept civil şi procesual civil

 • anularea sau constatarea nulităţii absolute a actelor juridice(în special contracte de vânzare-cumpărare);
 • acţiuni în pretenţii;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze privind reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii 18/1991;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze privind anulare titlu de proprietate;
 • Contestaţii la Dispoziţiile de retrocedare în baza Legii 10/2001;
 • Contestaţii la executare silită;
 • Grăniţuiri;
 • Ieşiri din indiviziune;
 • Restituirea preţului de piaţă în baza Legii 10/2001;
 • Retrocedări imobiliare în baza Legii 10/2001;
 • Revendicări imobiliare;
 • Succesiuni;
 • Servituţi;
 • Uzucapiuni.

Drept comercial

 • întocmire, redactare şi atestare contracte comerciale;
 • mediere conflicte intre asociati sau actionari;
 • tranzactii comerciale si societare;
 • realizare conciliere directă, integral: de la convocare, la finalizarea concilierii prin întocmire Proces Verbal, în limitele mandatului încredinţat expres de către client;
 • acţiuni în pretenţii pentru recuperare creanţe;
 • acţiuni în pretenţii pentru executare necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale;
 • acţiuni în pretenţii pentru plata lucrărilor suplimentare;
 • anulare contracte de vânzare-cumpărare active;
 • anulare hotărâri AGA;
 • asistenţă juridică şi reprezentarea clientilor în fata instantelor de judecata;
 • dizolvare şi lichidare societate comercială;
 • excludere asociat;
 • retragere asociat;
 • somaţii de plată.

Drept societar

 • Conceperea si redactarea actelor constitutive, actelor aditionale , hotaririlor A.G.A.;
 • Asistenţa juridică si reprezentare la Oficiul Registrului Comertului si in fata altor autoritati cu privire la obtinerea inregistrarilor si avizelor necesare desfasurii activitatilor comerciale;
 • Inregistrare si autorizare punct de lucru;
 • Infiintare (inregistrare si autorizarea functionarii) societate comerciala
 • Inregistrari modificari: obiect de activitate, administratori, actionari, punct de lucru , sucursala;
 • Înregistrare si radiere:
  • Sucursale
  • Filiale
  • Puncte de Lucru
  • Cesiune(vânzare) de actiuni si părti sociale
  • Numiri, revocari si schimbari de administratori
  • Majorare sau reducere de capital social
  • Modificari ale obiectului de activitate (adaugare, reducere, codificare)
 • Majorare/Reducere capital social;
 • Prelungirea duratei de functioanare;
 • Redactare şi atestare acte pentru cesiuni parti sociale;
 • Schimbarea de denumire ale Societatilor comerciale;
 • Schimbare sediu social.

Dreptul familiei

 • Asistenţă juridică, redactare acte şi consiliere pentru divorţ prin acord;
 • Asistenţă juridică, redactare acte şi consiliere pentru divorţ din culpă comună;
 • Asistenţă juridică, redactare acte şi consiliere pentru divorţ din culpa exclusivă a unuia dintre soţi;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze privind încredinţare minori;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze privind partaj bunuri comune;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze privind stabilire program de vizitare minori;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în cauze privind stabilire pensie de întreţinere.

Recuperare creante

 • redactarea şi comunicarea adreselor de înştiinţare către debitori;
 • redactarea şi comunicarea notificărilor;
 • redactarea şi comunicarea convocărilor la conciliere directă;
 • reprezentarea sau asistarea clientului la concilierea directă la sediul Cabinetului;
 • reprezentarea creditorilor in vederea investirii instrumentelor de plată cu formula executorie, precum si în cadrul procedurii de executare silita.

Acestea sunt menţionate doar cu titlu generic, exemplificativ.

Onorarii

 • Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat prevede:

Art. 30 alin. (1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său.

 • Statutul profesiei de avocat prevede:

Art. 132.(1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

(2) Onorariile vor fi stabilite în raport de dificultatea, amploarea sau durata cazului.

(3) Stabilirea onorariilor avocatului depinde de fiecare dintre următoarele elemente:

a) timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau activităţii solicitate de client;

b) natura, noutatea şi dificultatea cazului;

c) importanţa intereselor în cauză;

d) împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat, din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare;

e) notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului;

f) conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului;

g) avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat;

h) situaţia financiară a clientului;

i) constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante.

Art. 133.(1) Onorariile se stabilesc liber între avocat şi client, în limitele legii şi ale statutului profesiei. Este interzisă fixarea de onorarii minime, recomandate sau maxime de către organele profesiei, de către formele de exercitare a profesiei de avocat sau de către avocaţi.

(2) Onorariile se determină şi se prevăd în contractul de asistenţă juridică la data încheierii acestuia între avocat şi client, înainte de începerea asistenţei şi/sau reprezentării clientului.

(3) În cazul în care împrejurările concrete impun asigurarea asistenţei şi/sau reprezentării imediate şi nu se poate încheia un contract de asistenţă juridică, avocatul este obligat să transmită clientului, în cel mai scurt timp posibil, o comunicare, prin care să aducă la cunoştinţa clientului onorariile pe care le propune pentru asistenţă şi/sau reprezentare. În absenţa unei instrucţiuni exprese a clientului privind încetarea asistenţei şi/ sau reprezentării, ori a unei comunicări prin care clientul îşi exprimă expres dezacordul în privinţa onorariilor, se consideră onorariile propuse prin comunicarea făcută de avocat ca fiind acceptate.

(4) În toate situaţiile, onorariile vor fi prevăzute în contractul de asistenţă juridică ce urmează să fie încheiat în formă scrisă.

(5) Onorariile pot fi stabilite şi în monedă străină, sub condiţia ca plata acestora să respecte prevederile privind regimul legal al plăţilor.

Art. 134 – (1) Onorariile pot fi stabilite astfel:

a) onorarii orare;

b) onorarii fixe (forfetare);

c) onorarii de succes.

d) onorarii formate din combinarea criteriilor de la lit. a), b) şi c).

(2) Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează clientului.

(3) Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le prestează clientului.

(4) Onorariul orar şi fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale.

(5) Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară.

(6) Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite şi să obţină şi un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat, în cauzele penale, onorariul de succes nu poate fi practicat decât în legătură cu latura civilă a cauzei. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.

Faţă de împrejurarea că textele menţionate reglementează materia în detaliu se impune doar precizarea că onorariul cuvenit consultantei juridice nu se plateste separat daca în şedinţa respectivă se încheie contractul de asistenţă juridică, fiind inclus in onorariul stabilit pentru

Despre mine

Avocat Alexandra BADIU-APOSTU

Activitatea mea are la baza Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat şi a Statutului profesiei de avocat, prin  Decizia Baroului Galaţi nr. 190 din 29.12.2010.

Potrivit art. 1 alin. I din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonome, în condiţiile legii şi ale statutului profesiei

Exercitarea profesiei de avocat este supusă Constituţiei, legii, statutului profesiei, convenţiilor internaţionale la care România este parte şi regulilor eticii profesionale.

Scopul exercitării profesiei de avocat îl constituie apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, în faţa tuturor instanţelor, autorităţilor şi instituţiilor, precum şi a altor persoane care au obligaţia să permită şi să asigure desfăşurarea nestingherită a activităţii avocatului, în condiţiile legii. În exercitarea profesiei avocatul este dator să acţioneze pentru asigurarea liberului acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil.

Activitatea avocatului se realizează prin: consultaţii şi cereri cu caracter jundic, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa organelor de jurisdicţie, de urmărire penală şi de notariat; apărarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile şi orice persoană română sau străină; redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestării identităţii paliilor, a conţinutului şi a datei actelor; orice alte mijloace şi căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condiţiile legii.

Contact

Avocat Alexandra BADIU – APOSTU

 

Adresa birou:

 • Galati, B-dul George Cosbuc nr. 3A, et. 3, Camera 6, Cladirea CLC, Judetul Galati

Telefon:

 • 0749.22.58.19

Adrese de email: